Back
Mongolian Gansu Kilim 118 x 335 cm / 3'4'' x 10'11''
Mongolian Gansu Kilim 118 x 335 cm / 3'4'' x 10'11''
Mongolian Gansu Kilim 118 x 335 cm / 3'4'' x 10'11''
Mongolian Gansu Kilim 118 x 335 cm / 3'4'' x 10'11''
Mongolian Gansu Kilim 118 x 335 cm / 3'4'' x 10'11''
Mongolian Gansu Kilim 118 x 335 cm / 3'4'' x 10'11''
price:  On Request