Back
Shahsavan sumak khorjin face, 61 x 58 cms. Rare and mysterious. 19th century.
Shahsavan sumak khorjin face, 61 x 58 cms. Rare and mysterious. 19th century.
Shahsavan sumak khorjin face, 61 x 58 cms. Rare and mysterious. 19th century.
Shahsavan sumak khorjin face, 61 x 58 cms. Rare and mysterious. 19th century.
price:  On request