Back
Antique Shahsavan jajim 176 x 164 cm. Cf. Sabahi T. "Shahsavan jajim" pl. 39. Very good condition.
Antique Shahsavan jajim 176 x 164 cm. Cf. Sabahi T. "Shahsavan jajim" pl. 39. Very good condition.
Antique Shahsavan jajim 176 x 164 cm. Cf. Sabahi t. "Shahsavan jajim" pl. 39. Very good condition.