Back
Karabagh / Kurdish carpet, fragmented. 240 x 113 cm, beautiful shiny colors.
Karabagh / Kurdish carpet, fragmented. 240 x 113 cm, beautiful shiny colors.
Karabagh / Kurdish carpet, fragmented. 240 x 113 cm, beautiful shiny colors.
Karabagh / Kurdish carpet, fragmented. 240 x 113 cm, beautiful shiny colors.
Karabagh / Kurdish carpet, fragmented. 240 x 113 cm, beautiful shiny colors.