Back
Fashioning Fashion, European dress in detail 1700-1915
Fashioning Fashion, European dress in detail 1700-1915
price:  38 € + shiping